توضیحات کامل :

پاورپوینت جزوه خستگی و شکست (کتاب رفتار مکانیکی مواد) در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

نیاز به تحلیل رشد ترک

استحکام بحرانی برای شکست ترد عضو با طول ترک جاری

ضریب اطمینان روی تنش در برابر شکست ترد ناگهانی به دلیل بار متناوب اعمال شده

ضریب اطمینان روی عمر به وسیله مدت بازرسی

تعاریفی برای رشد ترک خستگی

بیشینه ، کمینه ، محدوده و نسبت R برای K در طول یک سیکل بارگذاری

محدوده ضریب شدت تنش برای نمونه های تست آزمایشگاهی

توصیف رفتار رشد ترک خستگی مواد

معادله پاریس

تست نرخ رشد ترک خستگی

شیوه های تست و تحلیل اطلاعات

نرخ رشد ترک برای عدد نقطه J

طول میانگین ترک

∆k  متناظر

محاسبه ضریب هندسه

متغیرهای تست

استقلال هندسه منحنی های  dadn برحسب∆k

تاثیرات R=Smin/Smax  روی رشد ترک خستگی

معادله واکر

معادله فورمن

تاثیرات روی∆Kth